Advokátka kancelária - služby Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Renáta Jánska
Adamovské Kochanovce 281
913 05 Adamovské Kochanovce

Advokátska kancelária - Trenčín Mobil:     +421 905 518 153
Advokátska kancelária - Trenčín E-mail:    janska.renata@gmail.com

Advokát v Trenčine
 

Advokát v Trenčíne Cenník


Advokát poskytuje právne služby za odmenu podľa dohody s klientom v súlade s „Advokátskou tarifou“ (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov).
Výška odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.


V odôvodnených prípadoch môže advokát svoju odmenu primerane znížiť (až na polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny).


Odmenu za poskytované právne služby je možné uhradiť platbou v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie s vydaním príslušného daňového dokladu alebo bezhotovostným platobným stykom na účet advokáta na základe vystavenej faktúry.


Popri odmene má advokát tiež nárok na náhradu hotových výdavkov (účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytnutými právnymi službami – najmä súdne a iné poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy a cestovné) a náhradu za stratu času v zmysle Advokátskej tarify.


Od 01.01.2009 je odmena za právne služby (vrátane preddavku) určená a splatná v „Euro“.