Advokát v Trenčíne Služby advokátskej kancelárie

Právne služby - Trenčín

Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere; advokát zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Advokát vždy postupuje s náležitou svedomitosťou a starostlivosťou, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi
a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predpismi Slovenskej advokátskej komory a etikou advokátskeho povolania.


Poskytované právne služby:

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi (podávanie návrhov, opravných prostriedkov a zastupovanie na pojednávaní, dojednávanie a uzatváranie zmierov, rodičovských, manželských i mimomanželských dohôd)
 • zastupovanie v rozhodcovskom konaní a v exekučnom konaní
 • zastupovanie klientov v konaní pred orgánmi verejnej správy a inými právnymi subjektmi (podávanie žiadostí, sťažností, návrhov a opravných prostriedkov, zabezpečovanie podkladov)
 • obhajoba v trestnom konaní (pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi) a v konaní o priestupkoch
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • zastupovanie pri rokovaniach s protistranou a mimosúdnych jednaniach
 • spisovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • spracovávanie právnych rozborov
 • poskytovanie právnych rád

Občianske právoObčianske právo

 • pozemkové: usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, zmluvné prevody, dedičské konanie, závety, vlastnícke spory, susedské spory, vlastníctvo
  bytov a nebytových priestorov, nájomné vzťahy ...
 • rodinné: rozvodové konanie, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pomoc obetiam
  domáceho násilia
 • spotrebiteľské: ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské zmluvy – predaj tovaru v obchode, uplatňovanie pohľadávok mimosúdnou cestou, spotrebiteľské spory
 • pracovné: pracovné zmluvy, skončenie pracovného pomeru (výpovede, dohody, okamžité skončenie), zodpovednosť zamestnanca za škodu pri výkone prac.
  činnosti, hmotná zodpovednosť, nároky z pracovného pomeru...
 • autorské právo: zmluvné zabezpečenie a ochrana autorstva, uplatnenie nárokov z autorského práva,
 • poistné právo: riešenie poistných udalostí (z dopravných nehôd, úrazov, živelných pohrôm a pod.), uplatňovanie poistných nárokov, vymáhanie poistného
  plnenia.

Obchodné právoObchodné právo

 • právo obchodných spoločností: zakladanie spoločností, registrové konanie (obchodný register, živnostenský register), spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, stanovy spoločnosti, realizácia zmien v obchodnej spoločnosti, riadne a mimoriadne valné zhromaždenie (zvolávanie, konanie, zápisnice a uznesenia), postavenie spoločníkov, obchodné vedenie a právne úkony spoločnosti...
 • ochrana proti nekalej súťaži
 • záväzkové právo: obchodné zmluvy podľa Obchodného zákonníka, nepomenované a zmiešané zmluvy, spory z obchodných záväzkov (dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi podnikateľmi), súdne a mimosúdne riešenie pohľadávok vrátane zastupovania v exekučnom konaní.

Trestné právoTrestné právo

 • obhajoba trestne stíhaných osôb vo všetkých štádiách trestného konania: účasť pri vyšetrovacích úkonoch pred orgánmi činnými v trestnom konaní od zadržania ako podozrivej osoby až po podanie obžaloby, zastupovanie pri uzatváraní dohôd o vine a treste, obhajoba na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí súdu, zastupovanie vo veci vzatia do väzby, spisovanie podaní, žiadostí a sťažností, podávanie návrhov a opravných prostriedkov,
 • zastupovanie poškodených (fyzických i právnických osôb) v trestnom konaní: podávanie oznámení, uplatňovanie nárokov poškodených, účasť pri vyšetrovacích úkonoch pred orgánmi činnými v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v konaní pred trestným súdom.

Správne právoSprávne právo

 • dane a poplatky: daňové konanie, poplatkové konanie, nedoplatky, pokuty, exekúcia ...
 • správne delikty a pokuty
 • právo sociálneho zabezpečenia: dôchodky (starobné, invalidné, vdovské, sirotské), dávky z nemocenského poistenia
 • katastrálne konanie